Uddebo torrbulkkaj och drivmedelskaj

Anläggande av nya kajer

Vi planerar att söka tillstånd för anläggande av en ny kaj för hantering av torrbulkgods, Uddebo Torrbulkkaj, och en ny drivmedelskaj för tjänstebåtar vid Uddebo i Luleå kommun. De planerade kajerna innebär anläggande i vattenområde inom Luleå Hamns verksamhetsområde på Svartön i Luleå kommun, samt hantering av uppkomna massor.

Vill du veta mer? Ladda ner samrådsunderlagen här: samråd 1 och samråd 2 (pdf).

Varför behövs nya kajer?

För Luleå Hamn är det viktigt att säkerställa att hamnen har kapacitet och förutsättningar att möta marknadens behov och minska industrins klimatpåverkan. Vi ser stora behov av att kunna transportera gods genom Luleå Hamn i framtiden varpå det är nödvändigt med en ny kaj i Uddebo för att tillgodose kundernas behov och som en följd av detta behövs även en förlängning av tjänstebåtkajen. Luleå Hamn ska vara en möjliggörare när industrin ställer om, därför är nya kajlägen viktigt för att säkra hamnens och regionens framtida konkurrenskraft.

Vad händer nu?

Vi vill tacka alla som har bidragit med frågor och synpunkter till samrådet för Uddebo torrbulkkaj och drivmedelskaj.
Samrådet avslutades 23 oktober och nu kommer en tillståndsansökan skickas in.

Nedan beskrivs processen för tillståndsansökan .

Luleå Hamn Tillståndsansökan AWT Endast Process