Miljö, säkerhet & kvalitet

Nuvarande skyddsnivå som råder i Luleå Hamn är Skyddsnivå 1.

Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår verksamhet när det kommer till miljö och miljöpåverkan, säkerhet, kvalitet och arbetsmiljö. Det gör vi bland annat genom olika interna revisioner och övningar samt löpande inspektioner och skyddsronder.

Luleå Hamns ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan 2012.

Certifikat Luleå Hamn AB
Svenska, PDF
English, PDF

Verksamhetspolicy

Luleå Hamn är och ska vara en hållbar länk till världen. Det kräver att vi på ett långsiktigt, engagerat och ansvarsfullt sätt – tillsammans med våra intressenter och kunder – skapar och tillvaratar möjligheter som får vår region att växa och utvecklas på rätt sätt. Verksamheten styrs och förbättras ständigt genom bland annat:

Hållbara beslut och arbetssätt...

 • där säkerheten sätts främst.
 • som skyddar miljön och förebygger förorening.
 • där sociala aspekter beaktas.
 • som är ekonomiskt försvarbara.
 • där risker och möjligheter analyseras och beaktas.

Tydliga målsättningar för…

 • förbättrad service och säkerhet för kunder, anlöpande fartyg, verksamhetsutövare och allmänhet.
 • minskad miljöpåverkan i form av utsläpp till luft, mark och vatten, buller, damning och klimatpåverkan.
 • en sund och säker arbetsmiljö.
 • en långsiktigt sund ekonomi utifrån ägarnas krav.

Avvikelser analyseras och åtgärdas

Att leva upp till gällande lagar och andra relevanta krav från myndigheter, kunder och andra intressenter är en självklarhet för Luleå Hamn och en central del av vår verksamhet och vardag.

Rapportering avvikelser

För samtliga avvikelser inom Luleå Hamns område kan externa aktörer och andra berörda lämna en rapport via länken till vårt avvikelsesystem TRIA.

Användarnamn: Avvikelser
Lösenord: portlulea

Visselblåsartjänst

Du som är anställd, kund eller leverantörer kan när som helst – och helt anonymt – rapportera om allvarliga missförhållanden inom Luleå Hamns verksamhet. Det gör du i vår visselblåsartjänst.

Kamerabevakning

Luleå Hamns område är under kamerabevakning för att säkerställa att endast behöriga personer har tillträde till hamnanläggning, sjöfartskyddsområde och skyddsobjekt samt för att upprätthålla ordningen.

Tillstånd från Länsstyrelsen innehas för kameror vars upptagningsområde utgörs av områden där allmänheten har tillträde till. Övriga kameror berörs ej av tillståndsplikt.

Uppspelning av lagrat material

Personal med särskild behörighet kan, vid misstanke om följande händelser, få tillgång till inspelat material:

 • Obehörig närvaro/inpassage
 • Skadegörelse eller oenighet om uppstådd skada
 • Övriga oegentligheter som strider mot hamnordning och driftföreskrifter eller som utgör ett hot mot inneliggande fartyg och anläggning.
 • Andra lag- och avtalsbrott

Uppspelning och kontroll får även ske som del av en planerad övning eller vid felsökning av teknisk utrustning.

Med ansvaret följer tystnadsplikt enligt 22§ Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200). Under särskilda omständigheter får inspelat material lämnas ut till:

Polismyndighet och Räddningstjänst. Även Shorelink respektive LKAB kan, efter särskild prövning, få tillgång till material som omfattar deras respektive område.

Lagring av inspelat material

Material som spelas in lagras i 2 månader, därefter spelas det över. Registrerade som har frågor om hur deras uppgifter behandlas ombeds kontakta Luleå Hamns personuppgiftsombud.

Datainspektionen

Den registrerade har rätt att klaga till Datainspektionen om personen anser att Luleå Hamn bryter mot gällande lagar och krav.
Luleå Hamn ser helst att den registrerade i första hand vänder sig till Luleå Hamns personuppgifttsombud och meddelar vad den anser vara fel, Luleå Hamn kan då rätta till ev brister.

Kontaktuppgifter

Luleå Hamn (POU):
Personuppgiftsombud
lulea.hamn@portlulea.com

Luleå Kommun (DPO) :
Dataskyddsombud
dataskyddsombud@lulea.se