Samråd

Håll koll på hamnen

När Luleå Hamn ansöker om tillstånd enligt miljöbalken är samråd en del av tillståndsprocessen . Det innebär att den som önskar har möjlighet att lämna upplysningar och synpunkter kring den planerade verksamheten. Det kan exempelvis handla om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra. Syftet med samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt genom att låta närboende och andra intressenter tycka till i ett tidigt skede.

Är du intresserad av vad som händer i hamnen? På den här sidan kan du fördjupa dig kring vilka ansökningar som är aktuella, och du kan även komma med synpunkter under samrådsperioderna. Inkomna synpunkter sammanställs och vägs in i det fortsatta planeringsarbetet.