Framtidens hamn i Luleå

En gång i tiden flyttades hela Luleå för hamnens och havets skull. 400 år senare är hamnen i Luleå fortfarande lika betydelsefull för sin stad och region. Kanske viktigare. Därför bygger vi en ny hamn som kan möta och möjliggöra norra Sveriges samhällsutveckling och gröna tillväxt. Farleder och hamnar fördjupas, hamnområdet växer, infrastrukturen stärks och den hållbara sjövägen till världen tryggas. På så sätt kan Luleå fortsatta vara en livskraftig sjöfartsstad även för kommande generationer.

Så utvecklas framtidens hamn

En helt ny hamnplan på 750 000 kvadratmeter växer fram, motsvarande mer än 100 fotbollsplaner. De nya landytorna kommer ge plats åt en ny logistikpark med mer lagringsytor och utbyggd infrastruktur, men också nya näringslivssatsningar och industrietableringar. Ytorna skapas med återvunna muddringsmassor från projekt Malmporten, vilket är ett bra exempel på smart återbruk och hållbart tankesätt som präglar framtidens hamn i Luleå.

Genom projekt Malmporten breddas och fördjupas farlederna in till Luleå hamn medan en ny djuphamn anläggs. Med fördjupade farleder och ny djuphamn kommer hamnen i Luleå kunna ta emot större och fullt lastade fartyg. Det ger effektivare sjötransporter med kraftigt minskad miljöpåverkan, samtidigt som det stärker industriernas konkurrenskraft.

Infrastrukturen och logistiken i hamnen stärks och moderniseras för att kunna hantera både större volymer och nya typer av gods. I anslutning till den nya djuphamnen kommer ny järnväg att anläggas. Den ska ansluta till Södra Malmbanan och övriga regionen för ett smidigare godsflöde mellan hamnen i Luleå och Norrbottens viktiga industrier.

400%

Från 2020 till 2030 beräknas antalet fartygsanlöp kunna gå från 600 fartyg/år till 2200–2500 fartyg/år.

250%

Varje år omsätts mer än åtta miljoner ton gods i Luleå Hamn, men den siffran beräknas att nästan trefaldigas från 2020 till 2030.

300 %

För att möjliggöra Norrbottens tillväxt ska Luleå Hamns lastkapacitet öka med 300 % från 2020 till 2030.

En strategisk hamn för framtiden

Luleå Hamn är redan idag en prioriterad och strategiskt viktig nod för sjöfarten i Bottenviken, och vår betydelse kommer bara att öka. Norra Sverige står för 65 procent av Sveriges råvaruexport. Genom effektivare sjötransporter och Luleå Hamns stärkta kapacitet kan regionala exporter till ett värde av mer än 15 miljarder kronor årligen tryggas. I Luleå kommer även två av EU:s nio godskorridorer knytas samman: North Sea-Baltic och Scandinavian-Mediterranean. Dessutom blir Luleå en allt viktigare nod för The Arctic Gateway, ett samarbete och en godskorridor för naturtillgångar som knyter samman Arktis med världen.

Ökad kapacitet – etapp 1

Merparten av kommande investeringar i den gröna omställningen genomförs i närheten av Luleå kommun med hamnen som betydande knutpunkt för logistiska flöden. Det EU-finansierade projektet "Ökad kapacitet – etapp 1" innebär att vi kan påbörja och påskynda arbetet med att skapa Framtidens hamn, med fokus på intermodala lösningar. 

Läs mer om projektet Ökad kapacitet – etapp 1