Frågor och svar

Ta del av vanliga frågor och svar kring utvecklingen av Luleå Hamn. Kontakta oss om du saknar någon information

Frågor och svar

Uppdaterad 2024-07-09.

Fram till år 2030 kommer helt nya landytor på 750 000 kvadratmeter att växa fram och ge plats för en ny logistikpark, lagringsytor, utbyggd infrastruktur och nya industrisatsningar. Farleder och hamnar fördjupas, hela hamnområdet växer, fler kajer anläggs och infrastrukturen stärks. 2030 ska Luleå Hamn ha kapacitet att frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag, ta emot fyra gånger så mycket fartygstrafik, stå redo att hantera helt nya godstyper och produkter. Stor del av utvecklingen i hamnen sker inom två större projekt som heter Projekt Malmporten och Framtidens hamn.

Luleå Hamn kommer att växa vilket innebär fler fartyg och en ökad godshantering. Det kommer att leda till mer trafik i farlederna och även ökade bullernivåer.

Här kan du ta del av utredningen där syftet var att kartlägga hur Luleå Hamns planerade verksamhet år 2025 och 2030 påverkar bullernivåerna. Rapport Yttre miljö - buller (PDF).

Just nu kartlägger vi vilka ljud som upplevs som mest besvärande för närboende och vilka av de ljuden som kan härledas till hamnens verksamhet. Vi tittar också på vilka anpassningar av verksamheten som kan göras för att minska påverkan för närboende. Det vill vi gärna prata vidare om på medborgardialogen i april.

Tekniska åtgärder för att minska buller

Bullerutredningarna har visat att tekniska åtgärder kommer att krävas när Luleå Hamn byggs ut. Vi kan idag inte svara på exakt vilka åtgärder som kommer att införas men i beräkningarna ser vi att det som ger bra effekt och är tekniskt rimligt är att bygga bullerskärmar av olika slag, både vid skrotgårdar och vid lossning av olika fartyg.

Den planerade allvädersterminalen innebär anläggande av väderskyddade hamnbassänger inom Luleå Hamns verksamhetsområde. Allvädersterminalen i sig blir en bra bullerskärm. Den kommer dels att skärma av och dämpa bullret från den godshantering som ska ske på hamnområdet intill, dels skärma av den verksamhet som sker inuti terminalen. Det kommer dock att läcka ut lite ljud från öppningar på terminalen, vilket behöver beaktas när den detaljprojekteras.

Ljud från fartyg

Fartygen och dess hjälpmotorer bidrar till buller som vi idag inte kan påverka eller bygga bort. Nya Luleå Hamn kommer att förberedas med landström, men vi kan idag inte ställa krav på att fartygen ska ansluta sig. I framtiden när det är möjligt kommer bullernivåerna från fartygen att minska markant.

På grund av hamnens utbyggnad och säkerhetskrav har småbåtshamnen i Strömören stängts. En arbetsgrupp med representanter från småbåtshamnen, Luleå kommun och Luleå Hamn undersöker olika lösningar. En grupp med båtägare arbetar för en lösning i Svartöstaden. Luleå Hamn har åtagit sig att bidra med bryggflytt samt nya bryggor och kommunen kommer se över det som behövs på land, exempelvis parkeringsplatser. 

Luleå Hamn har fått frågan om frivillig inlösen av fastigheter och därför tittar vi på hur en sådan inlösenprocess skulle kunna se ut. Just nu för Luleå Hamn en dialog med berörda fastighetsägare. 

Projekt Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid. Farlederna in till Luleå muddras för att kunna ta emot större, fullt lastade fartyg, en ny djuphamn anläggs och landytor på 750 000 kvadratmeter skapas. Projektet är ett samarbete mellan Luleå Hamn AB, Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket. Sjöfartsverket och Luleå Hamn genomför projektet där muddringsarbetena beräknas vara klart 2028. Vill du veta mer? Besök www.malmporten.se.

De flesta industrier i regionen påverkas direkt eller indirekt av att hamnens kapacitet tillåts växa. För att satsningen på fossilfri industri ska gå att genomföra krävs en utbyggnad av Luleå Hamn. Med fördjupade farleder och ny djuphamn kommer hamnen i Luleå kunna ta emot större och fullt lastade fartyg. Det ger effektivare sjötransporter med kraftigt minskad miljöpåverkan. Hamnen kommer också att kunna hantera nya godstyper och produkter vilket krävs för industriomställningen. I anslutning till den nya djuphamnen byggs en ny järnväg som ansluter till Södra Malmbanan och övriga regionen vilket innebär ett smidigare godsflöde mellan hamnen i Luleå och Norrbottens industrier. Luleå Hamn blir Sveriges andra största hamn, efter Göteborgs Hamn. Det gör oss till en viktig knutpunkt även för EU.