Samråd för befintlig och utökad verksamhet i Luleå Hamn

Luleå Hamn ska vara en möjliggörare när industrin ställer om. För att hantera planerade godstyper och mängder behöver Luleå Hamn AB förnya sitt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Vi söker därför förnyat miljötillstånd för förändrad och utökad verksamhet.

En del i tillståndsprocessen är att göra ett samråd enligt miljöbalken och den som önskar kan lämna synpunkter. Samrådet berör verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt miljöeffekter från verksamheten eller yttre händelser. Efter samrådet tas en miljökonsekvensbeskrivning fram där synpunkterna behandlas och tillståndsansökan prövas sedan av miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Vad händer nu?

Vi vill tacka alla som har bidragit med frågor och synpunkter till samrådet för Luleås Hamns verksamhetstillstånd.
Samrådet avslutades 24 maj och nu pågår arbete för att lämna in en ansökan för nytt verksamhetstillstånd.