Samråd för befintlig och utökad verksamhet i Luleå Hamn

Luleå Hamn ska vara en möjliggörare när industrin ställer om. För att hantera planerade godstyper och mängder behöver Luleå Hamn AB förnya sitt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Vi söker därför förnyat miljötillstånd för förändrad och utökad verksamhet.

En del i tillståndsprocessen är att göra ett samråd enligt miljöbalken och den som önskar kan lämna synpunkter. Samrådet berör verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt miljöeffekter från verksamheten eller yttre händelser. Efter samrådet tas en miljökonsekvensbeskrivning fram där synpunkterna behandlas och tillståndsansökan prövas sedan av miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Berörda privatpersoner, myndigheter och
intresseorganisationer har nu möjlighet att lämna
synpunkter skriftligen senast den 2 maj 2024 till:

Johanna Kangas
072 236 87 62
samrad_vt@portlulea.com 

Luleå Hamn AB
Strömörvägen 9, 974 37 Luleå

Fysiskt samrådsmöte hölls den 16 april på Luleå Energi Arena dit närboende bjöds in för att lämna synpunkter. Under mötet presenterades samrådsunderlaget som berör verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt miljöeffekter från verksamheten eller yttre händelser.