Uddebo torrbulkkaj och Strömören tjänstebåtkaj

Anläggande av nya kajer

Vi planerar att söka tillstånd för anläggande av en ny kaj vid Uddebo, samt en kaj för tjänstebåtar vid Strömören på Svartön i Luleå kommun. De planerade kajerna innebär anläggande i vattenområde inom Luleå Hamns verksamhetsområde på Svartön i Luleå kommun, samt hantering av uppkomna massor.

Vill du veta mer? Ladda ner samrådsunderlaget  här (pdf).

Varför behövs nya kajer?

Luleå Hamns utveckling är avgörande för den industriella tillväxt och omställning som nu sker i norra Sverige. Därför är det viktigt att säkerställa att hamnen har kapacitet och förutsättningar att både möta marknadens behov och minska industrins klimatpåverkan. Det kommer bland annat kräva en ny kaj i Uddebo, som kan tillgodose våra industrikunders växande behov av godstransporter och godshantering. Som en följd av detta behövs även en förlängning av tjänstebåtskaj. Luleå Hamn ska vara en möjliggörare när industrin ställer om. Här är nya kajlägen viktigt för att säkra hamnens och regionens framtida konkurrenskraft.

Vad händer nu?

Vi vill tacka alla som har bidragit med frågor och synpunkter till samrådet för Uddebo och Strömören. Samrådet avslutades 9 juli och nu kommer en tillståndsansökan skickas in. När ansökan är inlämnad kommer den även att publiceras på denna sida.

Nedan beskrivs processen av tillståndsansökan. 

Luleå Hamn Tillståndsansökan AWT Endast Process