Ökad kapacitet – etapp 1

Norra Sverige står inför en stor grön omställning med förväntade miljardinvesteringar under de kommande 20 åren. Merparten av dem genomförs i närheten av Luleå kommun med hamnen som betydande knutpunkt för logistiska flöden. Det EU-finansierade projektet "Ökad kapacitet - etapp 1" innebär att vi kan påbörja och påskynda arbetet med att skapa Framtidens hamn, med fokus på intermodala lösningar.

Projektet möjliggör transporter enligt företagens behov och utvecklar hamnen i enlighet med den tidslinje som råder för flera av de nya gröna industriinvesteringarna. Hamnen ska vara redo att ta emot in- och utgående transporter via järnväg och väg till sjöfart, och tvärtom, redan under 2026. Efterfrågan på intermodala transportlösningar till förmån för sjöfart ökar. Prognoser visar att Luleå Hamn kommer gå från 8 miljoner ton gods per år till 30 miljoner ton år 2030 tack vare de stora industriinvesteringar som nu sker.

Målet är att underlätta övergången mellan olika transportsätt i Luleå Hamn genom bygget av två nya väganslutningar som leder ner till Victoriahamnen och torrbulkkajen. Infrastrukturen som byggs kommer ha TEN-T klassning när byggnationerna är slutförda.

Stödet avser Övre Norrland, Utveckla ett klimatresilient, intelligent, säkert, hållbart och intermodalt TEN-T och gäller projektperioden 2024-01-01 till 2027-04-30.

SV Medfinansieras Av Europeiska Unionen POS