Aktuellt

Luleå Hamn halverar koldioxidutsläpp i framgångsrikt samarbete

Haaga (3)

Luleå Hamn bidrar till sjötransporter med kraftigt minskade utsläpp. Det sker inom samverkansprojektet Bothnia Bulk, där bland annat SSAB och ESL Shipping deltar. Under våren börjar Luleå Hamn bland annat trafikeras av helt naturgasdrivna bulkfartyg som sänker sjötransporternas koldioxidutsläpp med upp till 50 procent. Projektet innefattar också utveckling av landström som nyligen togs i drift när den naturgasdrivna bulkbåten Haaga gästade Luleå.

Bothnia Bulk visar hur hamnar, viktiga basindustrier och rederier kan samverka för att bidra till en grön omställning. De naturgasdrivna bulkbåtarna och påkoppling av landström är två insatser som kraftigt minskar sjöfartens miljöpåverkan.

Landström innebär att inneliggande fartyg ansluter till det lokala elnätet för driften av båten. Det bidrar till att minska utsläpp av både koldioxid och andra luftföroreningar men också minska bullret, vilket ger en förbättrad arbetsmiljö för de som jobbar på båtarna. Sedan tidigare har bogserbåtarna kunnat ansluta till landström, men genom samarbetsprojektet erbjuds nu även samma möjlighet till större bulkbåtar som är byggda för att kunna anslutas. Tanken är att båtar som nyttjar landström ska få rabatt på farledsavgiften, men betala för nyttjad el. Insatserna inom Bothnia Bulk ligger helt i linje med Luleå kommuns åtagande av Borgmästaravtalet, världens största rörelse för städer som befrämjar lokala klimat- och energiåtgärder.

- Att minska på miljöbelastningen såväl lokalt som globalt är väldigt viktigt och ett led i att uppfylla vår del i Borgmästaravtalet som Luleå kommun skrivit under, säger Birgitta Ahlqvist, ordförande Luleå Hamn.

Ett av delprojekten i Bothnia Bulk har varit utvecklingen av de energieffektiva fartygen Haaga och Viikki, två bulkbåtar på 25 000 ton dödvikt som helt drivs med flytande naturgas, så kallad LNG. Skiftet från dieseldrift till fossilfri biogas reducerar utsläppen av koldioxid med cirka 50 procent. De nya LNG-båtarna, som ägs av finska rederiet ESL Shipping och bland annat transporterar järnmalm och kol åt SSAB, kan även koppla på el från land. Nyligen besöktes Luleå Hamn av Haaga, som blev den första båten att ansluta till Victoriahamnens nya landström. Utvecklingen av landström är ett delprojekt inom Bothnia Bulk och Luleå är första hamn i projektet att ta landström i drift.

- Att kunna tillhandahålla landström till bulkbåtar av den här storleken är nytt för oss. Det gör det möjligt för båtarna att driva allting ombord med landström istället för med dieselgeneratorer, vilket har stora miljövinster. Idrifttagning i samband med Haagas besök gick bra. För oss är det också värdefullt att testa lösningen och tekniken med landström inför projekt Malmporten, då vi i princip bygger en helt ny hamn, säger Niklas Blind, projektledare teknik vid Luleå Hamn.

Utvecklingen av landström på en sådan snörik plats som Luleå Hamn var en utmaning. Efter utredning av olika alternativ landade valet på en mobil utrustning som kan köras undan för att rengöras och tinas men också flyttas runt beroende på var båtarna förtöjer. Luleå Energi är leverantör av hållbar el till Luleå Hamn.

Kontaktperson:

Göran Carlsson, tf. vd Luleå Hamn
0920 - 45 68 07
070 - 561 92 21
goran.carlsson@portlulea.com

Om projektet Bothnia Bulk

Bothnia Bulk är ett projekt som syftar till att minska Östersjöfartens miljöpåverkan samt effektivisera infrastrukturen kring Östersjöns sammanlänkade hamnar. Partners i projektet är ESL Shipping, hamnarna i Luleå, Raahe och Oxelösund, SSAB Europe och Raahen Voima. Projektet som, finansieras till 40 procent av EU, har redan reducerat transporternas CO2-utsläpp med 50 procent i jämförelse med andra fartyg i bruk. Även andra skadliga utsläpp har minskats signifikant.

Om landströmmen i Victoriahamnen

Utrustningen för landström är framtagen av Luleå Hamn tillsammans med företaget Actemium. Hamnen har två uttag på vardera 10 kV som kan förse tre kajplatser och båtar med landström. Luleås bogserbåtar kan sedan tidigare ansluta till landström, men att ansluta större bulkbåtar är nytt för Luleå. Även Luleås isbrytare kommer kunna ansluta till Victoriahamnens landström.